วาดวิวทะเล ใช้สีกวอชกันค่า : Sea view with gouache